hibiscus Organizacja roku UTW

 

Najważniejsze komunikatyDyżury Samorządu UTW UJD rozpoczynają się od dnia 24.09.18 w godz.15.00-17.00

Prosimy grupowych o pobieranie list do zapisów słuchaczy na zajęcia

25 inauguracja roku akademickiego 2018/2019 odbędzie się 11 października 2018r

w Filharmonii Częstochowskiej o godz. 16.00

***************

Legitymacje dla słuchaczy, którym zabrakło miejsca na pieczątki na dotychczasowych legitymacjach, będą wydawane po wydrukowaniu nowych ze względu na zmianę nazwy naszej uczelni.

**********************************

 


Najważniejsze wydarzenia w czasie wakacji

W dniach 21-25.08.2018 reprezentacja naszego UTW uczestniczyła po raz drugi w historii w II Międzynarodowym Letnim Festiwalu Sportowym Seniorów w Łucku na Ukrainie z udziałem drużyn z 4 krajów; Ukrainy, Polski , Litwy i Słowacji.
Zdobyliśmy 3 medale :złoty w zmaganiach intelektualnych BRAIN-RING( znajomość historii miasta Łucka ,Ukrainy i Europy ) oraz 2 brązowe w biegach na 60 i 200 m mężczyzn.

zdjęcia Krystyna Karlak

Wypad do Mstowa z cyklu "Jura pachnąca ziołami"

„Jura pachnąca ziołami". Nasz kolejny spacer z kol. Ireną Jarzyńską pasjonatem turystyki i zielarstwa w poszukiwaniu roślin leczniczych pozwolił na nowo odkrywać pięknie przyrodniczo okolice Mstowa, położonego wzdłuż przełomu Warty. Miłą niespodzianką wzbogacającą spotkanie były ciekawe opowieści kol. Uli Gospodarek - przewodnika turystycznego - o dziejach i zabytkach Mstowa – jednego z najstarszych miast regionu /prawa miejskie w 1297r/. Liczne zabytki architektoniczne, urokliwe krajobrazowo miejsca, bogactwo roślinności, w tym ziół o działaniu leczniczym głęboko zapisały się w naszej pamięci i na fotografiach.

JJ Sokołowscy


Wyjazd na musical do Łodzi (17.06.2018)

Zakończenie roku akademickiego 2017/2018Wyjście do teatru na spektakl "MACHALista przebojów - piosenki i ballady Machalicy". Przedstawienie poprzedzone było wykładem pani Ewy Oleś "Tradycje polskiej piosenki aktorskiej"


 

 

Piknik w Świętej Puszczy - 2 czerwca 2018

Osoby na zdjęciach wyraziły zgodę na publikację wizerunku

ORGANIZACJA  ROKU  AKADEMICKIEGO
2017/2018

UNIWERSYTETU  TRZECIEGO  WIEKU

1.

Początek roku akademickiego

12.10.2017r.

2.

Semestr zimowy

12.10.2017r.   -    11.02.2018r.

3.

Przerwa świąteczna

18.12.2017r.   -    02.01.2018r.

4.

Przerwa  międzysemestralna

12.02.2018 r.  -    28.02.2018r.

5.

Semestr letni

01.03.2018 r.  -   14.06.2018r.

6.

Przerwa wielkanocna

26.03.2018r.  -    3.04.2018r.

7.

Zakończenie roku akademickiego

14.06.2018 r.

Terminy wykładów - semestr zimowy:

12.10.2017r.

19.10.2017r.

26.10.2017r.

 

02.11.2017r.

teatr

09.11.2017r.

 

16.11.2017r.

 

23.11.2017r.

filharmonia

30.11.2017r.

07.12.2017r.

14.12.2017r.

opłatek

 

4.01.2018r.

11.01.2018r.

18.01.2018r.

25.01.2018r.

01.02.2018r.

teatr

08.02.2018r.

 

 

 

 

Semestr letni:

01.03.2018r.

08.03.2018r.

15.03.2018r.

22.03.2018r.

„jajeczko”

05.04.2018r.

filharmonia

12.04.2018r.

19.04.2018r.

teatr

26.04.2018r.

10.05.2018r.

17.05.2018r.

24.05.2018r.

07.06.2018r.

teatr

14.06.2018r.

zakończenie

14.06.2018r. – zakończenie  roku  akademickiego  2017/2018

Wykłady odbywają się  w czwartki w sali  W-121  przy ul. WASZYNGTONA 4/8

godz. 16.00

Dyżury Samorządu UTW - pokój nr 35 Ul. Waszyngtona 4/8

poniedziałek                 godz.  15.00 – 17.00

środa                                      godz.  11.00 -  13.00

 


 

Regulamin Uniwersytetu Trzeciego Wieku przy Akademii im. Jana Długosza w Częstochowie

 

Rozdział 1

Postanowienia ogólne

§ 1

 

 1. Uniwersytet Trzeciego Wieku przy Akademii im. Jana Długosza w Częstochowie, zwany dalej UTW, działa na podstawie:

 

§ 2

 

 1. UTW stanowi integralną część AJD .
 2. UTW funkcjonuje przy Wydziale Pedagogicznym AJD.
 3. Siedziba UTW mieści się w budynku AJD, przy ulicy Waszyngtona 4/8 w Częstochowie.

 

§ 3

 

 1. UTW prowadzi działalność edukacyjną, w ramach systemu kształcenia ustawicznego, przeznaczoną dla osób, które nie wiążą się z uczelnią na zasadach formalnego toku studiów wyższych, a odczuwają potrzebę kultywowania wysiłków poznawczych dla swojego rozwoju intelektualnego.

 

 

Rozdział 2

Cel i zakres działania UTW

§ 4

 

Celem UTW jest:

a)    aktywizacja społeczna i poprawa jakości życia osób starszych,

b)   włączenie osób powyżej 50 roku życia, bez względu na ich wykształcenie i zawód, do systemu kształcenia ustawicznego,

c)    stymulowanie rozwoju osobowego oraz sprawności intelektualnej i fizycznej słuchaczy,

d)   rozwijanie i wspieranie inicjatyw kulturalnych, charytatywnych, ekologicznych i rehabilitacyjnych osób starszych,

e)    wspieranie idei wolontariatu,

f)    wspieranie różnych innych działań zapobiegających marginalizacji społecznej osób starszych,

g)   upowszechnianie profilaktyki gerontologicznej.

 

§ 5

 

Sfera działań publicznych UTW obejmuje zadania w zakresie:

a)    podtrzymania tradycji narodowej, pielęgnowania polskości oraz rozwoju świadomości narodowej, obywatelskiej, kulturowej i religijnej,

b)   upowszechniania i ochrony praw człowieka oraz swobód obywatelskich,

c)    upowszechniania kultury fizycznej, turystyki i aktywnego wypoczynku,

d)   nauki, edukacji, oświaty i wychowania,

e)    ochrony i promocji zdrowia,

f)    rozwijania kontaktów i współpracy między różnymi społecznościami i społeczeństwami.

 

§ 6

Cele o, których mowa w §4, UTW realizuje przez:

a)    organizowanie różnego rodzaju wykładów, seminariów, kursów, konferencji, szkoleń, zebrań dyskusyjnych i kół zainteresowań,

b)   spotkania z ludźmi nauki, kultury, sportu, polityki, gospodarki, Kościoła i mediów działającymi w środowisku częstochowskim, regionie, kraju i na świecie,

c)    naukę języków obcych,

d)   działalność w zespołach, klubach, kołach zainteresowań prowadzonych przez specjalistów i członków zgodnie z potrzebami,

e)    aktywną działalność turystyczno-krajoznawczą,

f)    prowadzenie działalności informacyjnej, oświatowej i wydawniczej,

g)   współpracę z innymi organizacjami społecznymi, samorządowymi, instytucjami państwowymi, uczelniami wyższymi, stowarzyszeniami oraz innymi podmiotami w kraju i za granicą, których cele są zgodne z celami UTW.

Rozdział 3

Organizacja i organy UTW

§ 7

 1. Nadzór nad działalnością UTW sprawuje Dziekan Wydziału Pedagogicznego AJD.
 2. Organami UTW są:

 

§ 8

 

 1. Na czele UTW stoi Kierownik UTW – pracownik naukowo-dydaktyczny lub dydaktyczny Wydziału Pedagogicznego AJD.
 2. Kierownika UTW powołuje i odwołuje Rektor AJD na wniosek Dziekana Wydziału Pedagogicznego(WP).
 3. Kierownik UTW powoływany jest na 4-letnią kadencję, zgodną z kadencją urzędującego Dziekana WP.
 4. Do obowiązków Kierownika UTW w szczególności należy:

a)    kierowanie bieżącą działalnością UTW i reprezentowanie Uniwersytetu na zewnątrz,

b)   nadzór nad obsługą administracyjno-biurową UTW i określenie zakresu obowiązków osoby  prowadzącej  tę obsługę,

c)    zorganizowanie i nadzór nad coroczną rekrutacją kandydatów na słuchaczy UTW, a po jej zakończeniu, poinformowanie Dziekana WP o wynikach rekrutacji,

d)   nadzór nad prawidłowym przebiegiem zajęć dydaktycznych, przestrzeganiem harmonogramu i planu zajęć,

e)    opracowywanie planów działania oraz wnioskowanie w sprawach zmian organizacyjno- programowych UTW,

f)    właściwa gospodarka finansami i mieniem powierzonym oraz zakupionym w ramach środków przeznaczonych na działalność UTW,

g)   przygotowanie sprawozdań merytorycznych i finansowych z działalności UTW,

h)   podejmowanie działań na rzecz pozyskiwania dodatkowych środków finansowych przeznaczonych na realizację zadań UTW,

i)     wykonywanie innych obowiązków powierzonych przez Dziekana WP, związanych z funkcjonowaniem UTW,

j)     współpraca z Pełnomocnikiem Dziekana WP ds. Uniwersytetu Trzeciego Wieku.

 1. Plan finansowy na dany rok budżetowy, każdorazowo zatwierdza Dziekan WP.
 2. Sprawozdanie merytoryczne i finansowe z działalności UTW, po zakończeniu roku akademickiego i rozliczeniowego, każdorazowo zatwierdza Dziekan WP.

 

§ 9

 1. Rada Programowa UTW jest organem opiniodawczo-doradczym Kierownika UTW.
 2. Radzie Programowej UTW przewodniczy Kierownik UTW.
 3. Członków Rady Programowej UTW powołuje i odwołuje Dziekan Wydziału Pedagogicznego, spośród pracowników naukowo-dydaktycznych i dydaktycznych AJD, na wniosek Kierownika UTW.
 4. Członkowie Rady Programowej UTW powoływani są na 4-letnią kadencję, zgodną z kadencją urzędującego Dziekana WP.
 5. W Skład Rady Programowej UTW wchodzi Przewodniczący Rady Samorządu Słuchaczy UTW.
 6. Zebrania Rady Programowej zwołuje Kierownik UTW w zależności od potrzeb, jednak nie rzadziej niż 2 razy w roku akademickim.
 7. Do zadań Rady Programowej UTW w szczególności należy:

a)    opracowywanie organizacji roku akademickiego,

b)   ustalanie planów pracy i programu zajęć oraz innych wydarzeń UTW na dany rok akademicki,

c)    analizowanie sprawozdań z działalności UTW.

 1. Program zajęć i organizację roku akademickiego,  zatwierdza Dziekan WP.

§ 10

 1. Samorząd Słuchaczy UTW działa na zasadach określonych w „Regulaminie Samorządu Słuchaczy UTW” i niniejszego Regulaminu.
 2. Spośród wszystkich słuchaczy UTW wybierana jest Rada Samorządu Słuchaczy UTW.
 3. Dziekan może unieważnić wybory do Rady Samorządu Słuchaczy, jeśli przeprowadzono je niezgodnie z zasadami i ustalonym trybem, zawartym w „Regulaminie Samorządu Słuchaczy UTW”.
 4. Rada Samorządu Słuchaczy jest jedynym reprezentantem interesów i wyrazicielem opinii ogółu słuchaczy UTW.
 5. Kadencja Rady Samorządu Słuchaczy UTW trwa 4 lata.
 6. W skład Rady Samorządu Słuchaczy UTW wchodzą:
 1. Rada Samorządu Słuchaczy ma prawo występowania z wnioskami dotyczącymi tematyki wykładów seminariów i innych  zajęć oraz w sprawach organizacji UTW; może inicjować zorganizowanie nowych sekcji, kursów, grup zajęć lub imprez.
 2. Przewodniczący Rady Samorządu Słuchaczy jest przedstawicielem słuchaczy UTW w Radzie Programowej UTW.
 3. Rada Samorządu Słuchaczy jest zobowiązana do:

a)    uczestniczenia w posiedzeniach i pracach Rady Programowej UTW poprzez swojego Przewodniczącego,

b)   współtworzenia atmosfery życzliwości i zgodnego współdziałania wśród słuchaczy UTW,

c)    zachowania poufności spraw poruszanych na zebraniach Rady Programowej i Rady Samorządu Słuchaczy, które mogą naruszać dobro i interes słuchaczy oraz osób i instytucji współpracujących z UTW.

 1. Z ważnych powodów, Rada Samorządu Słuchaczy UTW może wystąpić z wnioskiem do Prodziekana WP ds. studenckich o skreślenie słuchacza z listy słuchaczy.

§ 11

 1. Obsługę administracyjno-biurową UTW prowadzi pracownik administracyjny, zatrudniony w formie umowy - zlecenia, zgodnie z przydzielonym mu przez Kierownika UTW „Zakresem obowiązków, czynności, uprawnień i odpowiedzialności”
 2. Do obowiązków pracownika administracyjno-biurowego UTW w szczególności należy:

a)    prowadzenie na bieżąco pełnej dokumentacji UTW oraz jej właściwe zabezpieczenie i  przechowywanie, ze szczególnym uwzględnieniem ochrony danych osobowych,

b)   prowadzenie na bieżąco pełnej korespondencji i działalności informacyjnej UTW,

c)    prowadzenie wykazu opłat za zajęcia dodatkowe oraz wystawianie  dokumentów potwierdzających wpłatę z tego tytułu,

d)   wykonywanie innych obowiązków powierzonych przez Kierownika UTW związanych z funkcjonowaniem Uniwersytetu.

 1. Pracownika do obsługi administracyjno-biurowej UTW zatrudnia i zwalnia Dziekan WP na wniosek Kierownika UTW.

Rozdział 4

Organizacja działalności dydaktycznej UTW

§ 12

 1. Rok akademicki w zakresie działalności dydaktycznej trwa od października do czerwca następnego roku kalendarzowego.
 2. Rok akademicki podzielony  jest na dwa semestry.
 3. Organizację roku akademickiego na UTW ustala Kierownik UTW w porozumieniu z Radą Programową.
 4. Podstawową formą organizacji zajęć dydaktycznych jest wykład.
 5. W ramach działalności dydaktycznej UTW mogą być organizowane dodatkowe zajęcia grupowe typu seminaryjnego i specjalistycznego, kursy, a także działalność w zakresie kultury i sztuki oraz różnych form aktywności ruchowej i turystyczno-rekreacyjnej.
 6. Koszty zajęć określone w pkt. 5 ponoszą  słuchacze.
 7. Słuchacz może uczestniczyć w dowolnej liczbie zajęć.
 8. Szczegółowy harmonogram oraz obsada zajęć są podawane są do wiadomości słuchaczy przed rozpoczęciem semestru.
 9. Warunkiem rozpoczęcia zajęć dodatkowych z danego przedmiotu jest powstanie grupy liczącej minimum 15 osób.
 10. Warunkiem uczestnictwa w zajęciach dodatkowych jest ich opłacenie i posiadanie ważnej legitymacji słuchacza UTW AJD.

Rozdział 5

Słuchacze UTW, ich prawa i obowiązki

§ 13

 

 1. Słuchaczem UTW może zostać każda osoba, która ukończyła 50-ty rok życia, bez względu na poziom wykształcenia i zawód, z zastrzeżeniem pkt. 2, pragnąca aktywnie uczestniczyć w różnych formach działalności UTW przy AJD; złoży pisemną deklarację przystąpienia do grona jego słuchaczy oraz uiści należne opłaty w określonym terminie.
 2. Słuchaczem UTW przy AJD nie może być osoba należąca do innego UTW na terenie Częstochowy.
 3. Słuchacze są rekrutowani spośród kandydujących wg kolejności zgłoszeń i w ramach dostępnego limitu miejsc.
 4. Przyjęcie na UTW jest przywilejem akademickim; osoba staje się wtedy słuchaczem UTW.
 5. Przyjęcie na UTW jak i skreślenie z listy słuchaczy, nie jest decyzją w rozumieniu prawa administracyjnego.
 6. Słuchaczy obowiązuje corocznie wpis na listę słuchaczy, na kolejny rok akademicki.
 7. Wszyscy słuchacze UTW, na zasadzie dobrowolności, tworzą Samorząd Słuchaczy UTW.
 8. Samorząd Słuchaczy wybiera ze swego grona Radę Samorządu Słuchaczy UTW, na zasadach określonych w „Regulaminie Samorządu Słuchaczy UTW”.

 

§ 14

 

 1. Osoba po przyjęciu i wpisaniu na listę słuchaczy, otrzymuje legitymację słuchacza UTW.
 2. Legitymacja słuchacza upoważnia do:

a)    przebywania na terenie AJD,

b)   uczestniczenia w zajęciach UTW,

c)    korzystania ze zbiorów biblioteki AJD,

d)   uczestniczenia w zebraniach słuchaczy UTW,

 

§ 15

 

 1. Słuchacze UTW mają prawo do:

a)    współorganizowania działalności edukacyjnej, kulturalnej, twórczej, krajoznawczo-turystycznej, klubowej i zespołowej, zgodnie z celami UTW,

b)   rozwijania zainteresowań, zdolności i talentów poprzez uczestnictwo w wykładach, kursach, kołach, ćwiczeniach i wszelkich imprezach organizowanych dla słuchaczy,

c)    korzystania z pomieszczeń i urządzeń AJD w granicach wynikających z realizacji programu zajęć,

d)   zabierania głosu i zgłaszania wniosków w sprawach związanych z działalnością UTW i jego organów.

 1. Słuchaczom UTW nie przysługują uprawnienia wynikające z przepisów o szkolnictwie wyższym, za wyjątkiem określonych w niniejszym Regulaminie.

 

§ 16

 1. Słuchacze UTW są zobowiązani do:

a)    aktywnego uczestniczenia w realizacji celów UTW,

b)   przestrzegania postanowień Statutu AJD, Regulaminu UTW oraz regulaminów, zarządzeń, uchwał i decyzji organów UTW,

c)    przestrzegania zasad kulturalnego współżycia społecznego oraz wzajemnej życzliwości i pomocy koleżeńskiej,

d)   terminowego wnoszenia wymaganych opłaty za wybrane zajęcia dodatkowe,

e)    posiadania ważnej legitymacji słuchacza UTW, by móc korzystać z wszystkich należnych praw,

f)    podporządkowania się i wykonywania poleceń osób spełniających określone funkcje w AJD, w tym Kierownika UTW oraz odpowiedzialnych za bezpieczeństwo i porządek.

 

§ 17

 1. Utrata praw słuchacza UTW następuję wskutek:

a)    złożenia dobrowolnej, pisemnej rezygnacji – wystąpienia z UTW,

b)   skreślenia z listy słuchaczy z powodu nieprzestrzegania zasad kulturalnego współżycia społecznego, niewłaściwego postępowania lub zachowania godzącego w autorytet lub dobre imię UTW lub AJD,

c)    niewniesienia w określonym terminie wymaganych opłat z tytułu uczestnictwa w zajęciach,

d)   skazania słuchacza prawomocnym wyrokiem sądu powszechnego,

e)    śmierci słuchacza.

 1. O skreśleniu z listy słuchaczy decyduje Prodziekan WP ds. Studenckich, na uzasadniony wniosek Kierownika UTW lub Rady Samorządu Słuchaczy UTW.
 2. Od decyzji Prodziekana przysługuje odwołanie do Dziekana WP, który po zasięgnięciu opinii Kierownika UTW, Rady Samorządu Słuchaczy UTW i Prodziekana WP, podejmuje decyzję.
 3. Decyzja Dziekana WP jest ostateczna i nie przysługuje od niej odwołanie.
 4. Słuchacz może zgłosić swoją rezygnację w ciągu dwóch tygodni od momentu rozpoczęcia zajęć; otrzyma wówczas zwrot wniesionej opłaty pomniejszony o koszty zajęć, w których uczestniczył.
 5. Słuchaczowi nie przysługuje zwrot wniesionych opłat za zajęcia, w których nie uczestniczył.

 

§ 18

 1. Najwyższą godnością nadawaną przez UTW przy Akademii im. Jana Długosza w Częstochowie jest tytuł Słuchacza Honorowego.
 2. Tytuł Słuchacza Honorowego jest nadawany osobom w dowód uznania ich znaczących osiągnięć lub zasług w różnych dziedzinach życia społecznego, oraz tym osobom, które swoją działalnością przyczyniły się do rozwoju UTW przy AJD w Częstochowie, przysporzyły mu dobrego imienia, albo też w inny sposób zasłużyły się dla niego.
 3. Kandydaci do tej godności powinni wyróżniać się niekwestionowanym autorytetem i postawą moralną.
 4. Tytuł Słuchacza Honorowego nadaje Dziekan WP na uzasadniony wniosek Rady Programowej lub Rady Samorządu Słuchaczy UTW

Rozdział 6

Finanse UTW

 

§ 19

 

 1. Koszty działalności UTW jako jednostki Wydziału Pedagogicznego, ujęte w planie rzeczowo-finansowym WP mogą być pokrywane z:

a)    środków będących w dyspozycji Dziekana WP,

b)   opłat słuchaczy za zajęcia dodatkowe,

c)    dobrowolnych wpłat słuchaczy.

d)   dotacji miejskich,

e)    dotacji unijnych,

f)    grantów,

g)   darowizn.

§ 20

 

 1. Wpływy i wydatki UTW są realizowane w ramach rachunku dochodów własnych na wydzielonym rachunku bankowym - subkoncie.
 2. Ewidencja wpływów i wydatków UTW prowadzona jest na wydzielonych kontach analitycznych w ramach księgowości WP.

§ 21

 1. Wysokość opłat za zajęcia dodatkowe ustala corocznie Kierownik UTW na podstawie planowanego kosztorysu, w porozumieniu z Kierownikiem Finansowym WP.
 2. W kosztorysie, o którym mowa w pkt. 1, nie nalicza się kosztów narzutu na rzecz AJD.
 3. Kosztorys, każdorazowo zatwierdza Dziekan WP.

 

§ 22

 

 1. Środki finansowe zgromadzone na rachunku bankowym w ramach rachunku dochodów własnych WP prowadzonym dla obsługi UTW mogą być przeznaczone na wydatki związane z:

a)    prowadzeniem  form działalności edukacyjnej, zdrowotnej, kulturalnej, twórczej, krajoznawczo-turystycznej i innej,

b)   działalnością wydawniczą,

c)    reklamą i promocją,

d)   drukiem materiałów dydaktycznych,

e)    zakupem materiałów biurowych,

f)    zakupem pomocy dydaktycznych do zajęć,

g)   innymi wydatkami związanymi z działalnością UTW.

 1. Przy realizacji wydatków muszą być zachowane aktualne procedury obowiązujące w AJD.

 

§ 23

 

 1. Obsługę finansowo-księgową prowadzi Kierownik Finansowy Wydziału Pedagogicznego.
 2. Dysponentem środków finansowych jest Kierownik UTW z upoważnienia Dziekana WP.
 3. Wszelkie wydatki wymagają akceptacji Dziekana WP.

§ 24

 

 1. UTW nie może wykorzystywać swojego majątku lub przekazywać go na warunkach preferencyjnych bądź nieodpłatnie na rzecz swoich słuchaczy lub pracowników.

Rozdział 7

Postanowienia końcowe

§ 25

 

 1. We wszystkich sprawach związanych z tokiem zajęć i funkcjonowaniem UTW, Samorząd Słuchaczy lub słuchacz, ma prawo zwracać się o  rozstrzygnięcie do Kierownika UTW.
 2. W sprawach kontrowersyjnych lub rozstrzygniętych nie po myśli Samorządu lub słuchacza, Kierownik UTW na uzasadniony wniosek zainteresowanych, przedstawia ją Dziekanowi WP. Rozstrzygnięcie Dziekana WP jest ostateczne.

 

§ 26

 

 1. UTW gromadzi i przechowuje dokumentację zgodnie z aktualnymi, odrębnymi przepisami, obowiązującymi w AJD.

 

§ 27

 

 1. W przypadku zgubienia przez słuchacza legitymacji, może on ubiegać się o wydanie duplikatu.
 2. Pisemną prośbę o wydanie duplikatu należy kierować do Kierownika UTW
 3. Duplikat o którym mowa w pkt. 1 i 2 wydawany jest odpłatnie.

 

§ 28

 

 1. Dla wspierania statutowej działalności UTW możliwe jest powołanie Stowarzyszenia lub Fundacji, w ramach i na zasadach określonych przez Statut AJD i Ustawę o Szkolnictwie Wyższym oraz obowiązujące przepisy prawa.

 

§ 29

 

 1. Regulamin wchodzi w życie od 1 lipca 2015 r.