hibiscus Samorząd UTW


Uniwersytet Trzeciego Wieku  przy Wydziale Pedagogicznym
Akademii im. Jana Długosza w Częstochowie

Kierownik UTW


dr Joanna Górna

Kierownik Honorowy UTW
dr Maria Juszczyk

Rada Programowo- Naukowa

dr hab.Elżbieta Hurnikowa, prof.AJD
dr hab. Jacek Filipecki, prof. AJD
Dr Agata Woźniak- Krakowian
Dr Zbigniew Wieczorek

Sekretariat UTW


Ewa Długołęcka

Wybory do Rady Samorządu

 

Rada Samorządu Słuchaczy

"Tyle jesteśmy warci, ile w nas dobra dla innych"

Przewodnicząca :   Krystyna Karlak
Zastępca: Arkadiusz Zadros
Skarbnik: Grażyna Morzyk,
Sekretarz: Sabina Zabielska
Rozliczająca i prowadzaca dokumentację finansową: Jadwiga Wojtal
Członkowie:
Grzegorz Maruszczyk
Ireneusz Respondek
Teresa Kulisiewicz
Prowadzenie strony: Wanda Kasprzak

Grupowi - rok akademicki 2015/2016
Język angielski: Krzeczkowska Natalia
Knapik Stefania
Puszczyk Krystyna
Sztumska Magdalena
Język niemiecki: Kwiatkowska Danuta
Język włoski: Zemła Maria
Język rosyjski: Pawłowska Małgorzata
Warsztaty plastyczne: Ulatowska Barbara
Zespół "Uniwerek"- Bucholc Romualda
Gimnastyka: Bogdaszewska Elżbieta
Krakowska Elżbieta
Joga:Lejdura Kazimiera
Majchrzak Jerzy
Siłownia: Niedzielska Ewa
Aerobic:Stępień Małgorzata
Zajęcia komputerowe:
Myrda Daniela Myrda
Rojewska Małgorzata
Kolczarek Jadwiga
Machura Witold
Basen: Krzemińska Helena
Komisja Rewizyjna

Do Komisji Rewizyjnej powołano: Erkiera Ryszarda, Radyka Stefana, Białasa Gerarda i Andryszczak Wandę.

 

Rok akademicki 2014/2015

Uaktualnianie legitymacji na rok akademicki 2015/2016


 

Samorząd Słuchaczy 2009/2014


W tej kadencji działalności Samorządu przez kilkanaście miesięcy funkcję księgowej pełniła Jolanta Januszewska


Współpracujący z Samorządem Grupowi


 

 

REGULAMIN SAMORZĄDU  SŁUCHACZY  UNIWERSYTETU  TRZECIEGO  WIEKU

przy Akademii im. Jana Długosza w Częstochowie

 

I.  POSTANOWIENIA OGÓLNE

§ 1

 1. 1. Samorząd Słuchaczy UTW działa w ramach Uniwersytetu Trzeciego Wieku, funkcjonującym przy Wydziale Pedagogicznym Akademii im. Jana Długosza w Częstochowie.
 2. 2. Siedziba Samorządu mieści się w budynku AJD przy ul. Waszyngtona 4/8, w Częstochowie.
 3. 3. Samorząd Słuchaczy tworzą wszyscy słuchacze UTW.
 4. Samorząd Słuchaczy UTW działa na rzecz dobrowolnie zrzeszonych w nim osób.

 

§ 2

 

 1. 1. Terenem działania Samorządu Słuchaczy UTW jest AJD w Częstochowie.
 2. Poza tym terenem Samorząd Słuchaczy UTW może występować jedynie za pośrednictwem Rady Samorządu Słuchaczy UTW, z upoważnienia Dziekana Wydziału Pedagogicznego.

 

II.  CELE I ZADANIA SAMORZĄDU SŁUCHACZY UTW

§ 3

 1. Celem działalności Samorządu Słuchaczy UTW jest:

a)    aktywizacja społeczna i poprawa jakości życia osób starszych,

b)   włączenie osób powyżej 50 roku życia, bez względu na ich wykształcenie i zawód, do systemu kształcenia ustawicznego,

c)    upowszechnianie i stymulowanie rozwoju osobowego oraz sprawności intelektualnej i fizycznej słuchaczy,

d)   rozwijanie i wspieranie inicjatyw kulturalnych, charytatywnych, ekologicznych i rehabilitacyjnych osób starszych,

e)    podtrzymania tradycji narodowej, pielęgnowania polskości oraz rozwoju świadomości narodowej, obywatelskiej, kulturowej i religijnej,

f)    wspieranie idei wolontariatu,

g)   wspieranie różnych innych działań zapobiegających marginalizacji społecznej osób starszych,

h)   upowszechnianie profilaktyki gerontologicznej.

i)     rozwijania kontaktów i współpracy między różnymi społecznościami i społeczeństwami.

 

§ 4

 1. Cele o, których mowa w §3, Samorządu Słuchaczy UTW realizuje przez:

a)    współorganizowanie różnego rodzaju wykładów, seminariów, kursów, konferencji, szkoleń, zebrań dyskusyjnych i kół zainteresowań,

b)   spotkania z ludźmi nauki, kultury, sportu, polityki, gospodarki, Kościoła i mediów działającymi w środowisku częstochowskim, regionie, kraju i na świecie,

c)    naukę języków obcych,

d)   działalność w zespołach, klubach, kołach zainteresowań prowadzonych przez specjalistów i członków Samorządu zgodnie z potrzebami słuchaczy,

e)    aktywną działalność kulturalną i turystyczno-krajoznawczą,

f)    prowadzenie działalności informacyjnej, oświatowej i wydawniczej,

g)   współpracę z Samorządami Słuchaczy innych UTW, różnego rodzaju organizacjami społecznymi, samorządowymi, stowarzyszeniami, oraz innymi podmiotami, których cele są zgodne z celami Samorządu Słuchaczy UTW, na zasadzie i w zakresie udzielonego przedstawicielom Samorządu Słuchaczy pełnomocnictwa, przez Dziekana Wydziału Pedagogicznego AJD w Częstochowie.

 

 

III.  STRUKTURA I ORGANY SAMORZĄDU SŁUCHACZY UTW

 

§ 5

 1. 1. Samorząd Słuchaczy UTW działa poprzez swoje organy
 2. 2. Organami Samorządu Słuchaczy UTW są:

a) Ogólne Zebranie Słuchaczy UTW,

b) Rada Samorządu Słuchaczy UTW,

c) Komisja Rewizyjna Samorządu Słuchaczy UTW.

 1. Słuchacze uczestniczący w zajęciach poszczególnych sekcji, kursów, grup, itp., w ramach UTW, mogą wybierać spośród osób tworzących te grupy Przewodniczącego Sekcji Zainteresowań.
 2. 4. Przewodniczący Sekcji Zainteresowań mogą uczestniczyć w zebraniach Rady Samorządu Słuchaczy UTW z głosem doradczym.

§ 6

 1. 1. Ogólne Zebranie Słuchaczy UTW jest najwyższą władzą Samorządu Słuchaczy UTW.
 2. 2. Do kompetencji Ogólnego Zebrania Słuchaczy należy:

a) wybieranie składu organów wybieralnych Samorządu Słuchaczy UTW,

b) przyjmowanie i zatwierdzanie corocznych sprawozdań z działalności Rady Samorządu Słuchaczy UTW i Komisji Rewizyjnej Samorządu Słuchaczy UTW,

c) udzielanie ustępującej Radzie Samorządu Słuchaczy UTW absolutorium na wniosek Komisji Rewizyjnej Samorządu Słuchaczy UTW,

d) odwoływanie osób ze składu Rady Samorządu Słuchaczy UTW i Komisji Rewizyjnej Samorządu Słuchaczy UTW.

 1. 3. Ogólne Zebranie Słuchaczy UTW jest zwoływane przez Radę Samorządu Słuchaczy UTW lub na wniosek Samorządu Słuchaczy UTW poparty przez co najmniej 30% tworzących go słuchaczy.
 2. O terminie, miejscu i proponowanym porządku Ogólnego Zebrania Słuchaczy UTW powiadamia wszystkich słuchaczy Rada Samorządu Słuchaczy UTW, najpóźniej na 14 dni przed planowanym terminem zebrania.
 3. Ogólne Zebranie Słuchaczy wybiera Przewodniczącego Zebrania i Prezydium Zebrania oraz zatwierdza porządek obrad.
 4. W skład Prezydium Zebrania ani na Przewodniczącego Zebrania nie mogą być wybierani członkowie Rady Samorządu Słuchaczy i Komisji Rewizyjnej Samorządu Słuchaczy oraz kandydaci do tych organów.
 5. 7. Uchwały Ogólnego Zebrania Słuchaczy zapadają zwykłą większością głosów, osób obecnych na zebraniu. W razie równej liczby głosów „za” i „przeciw” decyduje głos Przewodniczącego Zebrania.

 

 

§ 7

 1. 1. Rada Samorządu Słuchaczy UTW jest organem wykonawczym i opiniodawczym Samorządu Słuchaczy UTW, ściśle współpracującym z Dziekanem WP, Kierownikiem UTW i Radą Programową UTW.
 2. 2. Skład Rady Samorządu Słuchaczy może liczyć od dziewięciu do jedenastu przedstawicieli słuchaczy, pochodzących z wyborów Ogólnego Zebrania Słuchaczy UTW.
 3. 3. Rada Samorządu Słuchaczy UTW wybiera ze swojego grona Przewodniczącego, Zastępcę przewodniczącego, Skarbnika i Sekretarza. Pozostałe osoby w Radzie są jej członkami.
 4. 4. Przewodniczący i jego Zastępca reprezentują Samorząd Słuchaczy UTW wobec Kierownika UTW, Dziekana WP, organów AJD w Częstochowie oraz na zewnątrz, w zakresie udzielonego im upoważnienia przez Dziekana WP.
 5. 5. Rada Samorządu Słuchaczy UTW, w ramach środków własnych ma prawo delegować swoich przedstawicieli na zjazdy, sympozja, szkolenia sprzyjające realizacji jego podstawowych zadań i celów.
 6. 6. Do kompetencji Rady Samorządu Słuchaczy UTW w szczególności należy:

a) reprezentowanie interesów i stanowiska Samorządu Słuchaczy UTW, poprzez uczestnictwo Przewodniczącego w obradach Rady Programowej UTW,

b) podejmowanie działań zmierzających do realizacji celów i inicjatyw Samorządu Słuchaczy UTW,

c)    współuczestniczenie w opracowywaniu merytorycznego planu działalności UTW,

d)   opracowanie rocznego planu działalności Samorządu Słuchaczy UTW,

e)    inspirowanie nowych kierunków i obszarów działania UTW i Samorządu Słuchaczy UTW,

f)    współtworzenia atmosfery życzliwości i zgodnego współdziałania wśród słuchaczy UTW,

g)   przyjmowanie skarg i wniosków słuchaczy oraz rozstrzyganie sporów słuchaczy w zakresie swoich kompetencji,

h)   wnioskowanie do Prodziekana WP ds. studenckich o skreślenie słuchacza z listy słuchaczy,

i)     prowadzenie dokumentacji zgodnie z wymogami i w zakresie ustalonymi przez Dziekana WP lub Kierownika UTW,

j)     sporządzanie rocznego sprawozdania z działalności Rady Samorządu Słuchaczy UTW,

 1. 5. Rada Samorządu Słuchaczy UTW zbiera się w razie potrzeby, ale nie rzadziej niż raz w miesiącu, za wyjątkiem przerwy wakacyjnej.
 2. 6. Zebrania Rady Samorządu Słuchaczy UTW zwołuje i prowadzi Przewodniczący Rady lub  jego Zastępca.
 3. 7. Uchwały Rady podejmowane są zwykłą większością głosów, w obecności co najmniej 50% jej składu.
 4. 8. Zebranie Rady Samorządu Słuchaczy UTW może być zwołane również na wniosek przynajmniej 50 % jej członków.
 5. Przewodniczący Rady Samorządu Słuchaczy UTW może zapraszać na zebrania Rady także osoby spoza Samorządu Słuchaczy.
 6. Rada Samorządu Słuchaczy UTW i osoby uczestniczące w jej obradach, są zobowiązani do zachowania poufności spraw poruszanych na zebraniach Rady, które mogą naruszać dobro i interes słuchaczy oraz osób i instytucji współpracujących z UTW.
 7. Rada Samorządu Słuchaczy UTW może zapraszać do współpracy przy organizowaniu różnych imprez słuchaczy spoza jej składu.
 8. Członkowie Rady, w czasie trwania roku akademickiego, pełnią dyżury w siedzibie Samorządu, służąc słuchaczom informacją i radą.
 9. Poszczególni członkowie Rady, jak również cała Rada Samorządu Słuchaczy, może być odwołana w czasie trwania kadencji przez Ogólne Zebranie Słuchaczy,  większością 2/3 głosów, osób obecnych na zebraniu.
 10. W przypadku ustania członkostwa w Radzie Samorządu Słuchaczy przed upływem kadencji  mniej niż połowy jej składu, uzupełnienie składu Rady Samorządu Słuchaczy w trakcie kadencji następuje na mocy uchwały tej Rady.
 11. W przypadku ustania członkostwa w Radzie Samorządu Słuchaczy przed upływem kadencji  więcej niż połowy jej składu, przeprowadzane są wybory uzupełniające.
 12. O nowym składzie Rady słuchacze są powiadamiani niezwłocznie.

§ 8

 1. 1. Komisja Rewizyjna Samorządu Słuchaczy UTW jest organem kontrolującym działalność Rady Samorządu Słuchaczy UTW.
 2. 2. Skład Komisji Rewizyjnej Samorządu Słuchaczy może liczyć od trzech do pięciu  przedstawicieli słuchaczy, pochodzących z wyborów Ogólnego Zebrania Słuchaczy UTW.
 3. 3. Komisja Rewizyjna Samorządu Słuchaczy UTW wybiera ze swojego grona Przewodniczącego Komisji i jednego Zastępcę przewodniczącego.
 4. 4. Do kompetencji Komisji Rewizyjnej Samorządu Słuchaczy UTW w szczególności należy:

a) kontrola pracy Rady Samorządu Słuchaczy UTW, ze szczególnym uwzględnieniem działalności finansowej,

b)   przedstawianie Radzie Samorządu Słuchaczy wniosków pokontrolnych,

c)    składanie sprawozdań pokontrolnych na Ogólnym Zebraniu Słuchaczy z wnioskiem o udzielenie lub odmowę udzielenia absolutorium ustępującej Radzie Samorządu Słuchaczy UTW,

d)   występowanie do Rady Samorządu Słuchaczy UTW z wnioskiem o zwołanie Ogólnego Zebrania Słuchaczy UTW,

 1. Komisja Rewizyjna Samorządu Słuchaczy UTW zbiera się w zależności od potrzeb, jednak nie rzadziej niż 1 raz w semestrze.
 2. 5. Zebrania Komisji Rewizyjnej Samorządu Słuchaczy UTW zwołuje i prowadzi Przewodniczący Komisji lub jego Zastępca
 3. 6. Uchwały Komisji zapadają zwykłą większością głosów.
 4. W przypadku ustania członkostwa 1 osoby z Komisji Rewizyjnej Samorządu Słuchaczy przed upływem kadencji, Komisja uzupełnia swój skład o nowego członka z listy osób kandydujących do Komisji podczas ostatnich wyborów, kolejno wg największej liczby uzyskanych głosów.
 5. Uzupełnienie składu Komisji Rewizyjnej w trakcie kadencji następuje na mocy uchwały tej Komisji.
 6. W przypadku ustania członkostwa w Komisji Rewizyjnej Samorządu Słuchaczy przed upływem kadencji więcej niż 1 osoby, przeprowadzane są wybory uzupełniające.
 7. O nowym składzie Komisji Rewizyjnej słuchacze są powiadamiani niezwłocznie.
 8. Przewodniczący Komisji Rewizyjnej lub upoważniony przez niego członek, mogą uczestniczyć w zebraniach Rady Samorządu Słuchaczy UTW z głosem doradczym.
 9. 12. Członkowie Komisji Rewizyjnej nie mogą być jednocześnie członkami Rady Samorządu Słuchaczy UTW, ani pozostawać z nimi w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa.

§ 9

 1. 1. Kadencja organów wybieralnych Samorządu Słuchaczy UTW, wymienionych w par. 6, p. 2,
  pp. b, c, trwa 4 lata.
 2. 2. Wybory są tajne, równe, bezpośrednie i powszechne.
 3. 3. W uzasadnionych przypadkach, na wniosek Prezydium Ogólnego Zebrania Słuchaczy, zaakceptowany przez co najmniej 50% osób obecnych na zebraniu, wybory mogą być przeprowadzone w sposób jawny.
 4. 4. Wybory do organów wybieralnych odbywają się na Ogólnym Zebraniu Słuchaczy pod koniec czteroletniej kadencji tych organów, nie później jednak niż w maju roku wyborczego.
 5. 5. Słuchacze kandydują do wybieralnego organu, a nie na poszczególne stanowiska funkcyjne w tym organie. O wewnętrznym podziale stanowisk decydują słuchacze wybrani do danego organu.
 6. 6. Zgłoszenia kandydatów do wybieralnych organów, bez ograniczenia liczby kandydatów, spośród wszystkich słuchaczy UTW, przyjmuje się w siedzibie Samorządu Słuchaczy, w terminie do 14 dni przed planowanym terminem Ogólnego Zebrania Słuchaczy UTW.
 7. 7. Wpisanie kandydata na listę kandydatów uwarunkowane jest złożeniem przez kandydata pisemnej zgody na kandydowanie do danego organu.
 8. 8. Dopuszcza się, aby w uzasadnionym przypadku, przyjęta wcześniej kandydatura słuchacza nieobecnego na Ogólnym Zebraniu Słuchaczy UTW, brała udział w wyborach.
 9. 9. Nowo wybrane osoby do poszczególnych organów, podejmują w nich działalność od 1-go września roku wyborczego.

 

IV.  SŁUCHACZE UTW, ICH PRAWA I OBOWIĄZKI

§ 10

 1. Słuchaczem UTW może zostać każda osoba, która ukończyła 50-ty rok życia, bez względu na poziom wykształcenia i zawód, z zastrzeżeniem pkt. 2, pragnąca aktywnie uczestniczyć w różnych formach działalności UTW przy AJD; złoży pisemną deklarację przystąpienia do grona jego słuchaczy oraz uiści należne opłaty w określonym terminie.
 2. Słuchaczem UTW przy AJD nie może być osoba należąca do innego UTW na terenie Częstochowy.
 3. Słuchacze są rekrutowani spośród kandydujących wg kolejności zgłoszeń i w ramach dostępnego limitu miejsc.
 4. Przyjęcie, jak i skreślenie z listy słuchaczy UTW, nie jest decyzją w rozumieniu prawa administracyjnego.
 5. Słuchaczy obowiązuje corocznie wpis na listę słuchaczy, na kolejny rok akademicki.
 6. Wszyscy słuchacze UTW, na zasadzie dobrowolności, tworzą Samorząd Słuchaczy UTW.
 7. Samorząd Słuchaczy wybiera ze swego grona Radę Samorządu Słuchaczy UTW, oraz Komisję Rewizyjną Samorządu Słuchaczy UTW, na zasadach określonych w „Regulaminie Samorządu Słuchaczy UTW”.

 

§ 11

 

 1. Osoba po przyjęciu i wpisaniu na listę słuchaczy, otrzymuje legitymację słuchacza UTW.
 2. Legitymacja słuchacza upoważnia do:

a)    przebywania na terenie AJD,

b)   uczestniczenia w zajęciach UTW,

c)    korzystania ze zbiorów biblioteki AJD,

d)   uczestniczenia w zebraniach słuchaczy UTW,

e)    korzystania z ulg przy zakupach biletów wstępu do instytucji kulturalno-oświatowych na terenie Częstochowy (teatr, kino, koncert, wystawa, itp.).

 

§ 12

 

 1. Słuchacze UTW mają prawo do:

a)    współorganizowania działalności edukacyjnej, kulturalnej, twórczej, krajoznawczo-turystycznej, klubowej i zespołowej, zgodnie z celami UTW,

b)   rozwijania zainteresowań, zdolności i talentów poprzez uczestnictwo w wykładach, kursach, kołach, ćwiczeniach i wszelkich imprezach organizowanych dla słuchaczy,

c)    korzystania z pomieszczeń i urządzeń AJD w granicach wynikających z realizacji programu zajęć,

d)   zabierania głosu i zgłaszania wniosków w sprawach związanych z działalnością UTW i jego organów.

 1. Słuchaczom UTW przysługuje czynne i bierne prawo wyborcze do organów Samorządu Słuchaczy UTW.
 2. Słuchaczom UTW nie przysługują uprawnienia wynikające z przepisów o szkolnictwie wyższym, za wyjątkiem określonych w Regulaminie UTW.

 

§ 13

 1. Słuchacze UTW są zobowiązani do:

a)    aktywnego uczestniczenia w realizacji celów UTW,

b)   przestrzegania postanowień Statutu AJD, Regulaminu UTW oraz regulaminów, zarządzeń, uchwał i decyzji organów Samorządu Słuchaczy UTW,

c)    przestrzegania zasad kulturalnego współżycia społecznego oraz wzajemnej życzliwości i pomocy koleżeńskiej,

d)   terminowego wnoszenia wymaganych opłat,

e)    posiadania ważnej legitymacji słuchacza UTW, by móc korzystać z wszystkich należnych praw,

f)    podporządkowania się i wykonywania poleceń osób spełniających określone funkcje w AJD, w tym Kierownika UTW oraz odpowiedzialnych za bezpieczeństwo i porządek.

 

§ 14

 1. Utrata praw słuchacza UTW następuję wskutek:

a)    złożenia dobrowolnej, pisemnej rezygnacji – wystąpienia z UTW,

b)   skreślenia z listy słuchaczy z powodu nieprzestrzegania zasad kulturalnego współżycia społecznego, niewłaściwego postępowania lub zachowania godzącego w autorytet lub dobre imię UTW lub AJD,

c)    niewniesienia w określonym terminie wymaganych opłat,

d)   skazania słuchacza prawomocnym wyrokiem sądu powszechnego,

e)    śmierci słuchacza.

 1. O skreśleniu z listy słuchaczy decyduje Prodziekan WP ds. Studenckich, na uzasadniony wniosek Kierownika UTW lub Rady Samorządu Słuchaczy UTW.
 2. Od decyzji Prodziekana przysługuje odwołanie do Dziekana WP, który po zasięgnięciu opinii Kierownika UTW, Rady Samorządu Słuchaczy UTW i Prodziekana WP, podejmuje decyzję.
 3. Decyzja Dziekana WP jest ostateczna i nie przysługuje od niej odwołanie.
 4. Słuchacz może zgłosić swoją rezygnację w ciągu dwóch tygodni od momentu rozpoczęcia zajęć; otrzyma wówczas zwrot wniesionej opłaty pomniejszony o koszty zajęć, w których uczestniczył.
 5. Słuchaczowi nie przysługuje zwrot wniesionych opłat za zajęcia, w których nie uczestniczył.

 

§15

 1. Najwyższą godnością nadawaną przez UTW przy Akademii im. Jana Długosza w Częstochowie jest tytuł Słuchacza Honorowego.
 2. Tytuł Słuchacza Honorowego jest nadawany osobom w dowód uznania ich znaczących osiągnięć lub zasług w różnych dziedzinach życia społecznego, oraz tym osobom, które swoją działalnością przyczyniły się do rozwoju UTW przy AJD w Częstochowie, przysporzyły mu dobrego imienia, albo też w inny sposób zasłużyły się dla niego.
 3. Kandydaci do tej godności powinni wyróżniać się niekwestionowanym autorytetem i postawą moralną.
 4. Tytuł Słuchacza Honorowego nadaje Dziekan WP na uzasadniony wniosek Rady Programowej lub Rady Samorządu Słuchaczy UTW.

 

 

V.  FINANSE SAMORZĄDU SŁUCHACZY UTW

§ 16

 

 1. Samorząd Słuchaczy UTW ma prawo posiadać swoje środki finansowe pochodzące ze składek swoich członków.
 2. Wysokość składki na kolejny rok akademicki określa aktualna uchwała Rady Samorządu Słuchaczy UTW.
 3. Składki przyjmuje Skarbnik Samorządu Słuchaczy UTW, który prowadzi rejestr dochodów i wydatków.
 4. Środki finansowe, o których mowa w pkt. 1 gromadzone są w banku na rachunku, do którego mają dostęp: Skarbnik, Przewodniczący Rady Samorządu Słuchaczy lub osoba upoważniona przez Radę Samorządu Słuchaczy UTW.
 5. Środki finansowe, o których mowa w pkt. 1 przeznaczane są na bieżące potrzeby związane z funkcjonowaniem Samorządu Słuchaczy oraz na pokrycie innych wydatków, ponoszonych w związku z realizacją działań zgodnych z celami i zadaniami Samorządu Słuchaczy UTW.
 6. Nadzór nad działalnością finansową Samorządu Słuchaczy UTW sprawuje Przewodniczący Rady Samorządu Słuchaczy.
 7. Prawidłowość gospodarki finansami Samorządu Słuchaczy UTW kontroluje Komisja Rewizyjna Samorządu Słuchaczy.
 8. Kontrola gospodarki finansami przeprowadzana jest raz w roku, na koniec roku rozliczeniowego, lub doraźnie na wniosek Ogólnego Zebrania Słuchaczy UTW.

 

 

 

VI.  POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 

§ 17

 1. We wszystkich sprawach związanych z tokiem zajęć i funkcjonowaniem UTW, Przewodniczący Rady Samorządu Słuchaczy lub słuchacz, ma prawo zwracać się o rozstrzygnięcie do Kierownika UTW.
 2. W sprawach kontrowersyjnych lub rozstrzygniętych nie po myśli Samorządu lub słuchacza, Kierownik UTW na uzasadniony wniosek zainteresowanych, przedstawia ją Dziekanowi WP. Rozstrzygnięcie Dziekana WP jest ostateczne.

§ 18

 

 1. W przypadku zgubienia przez słuchacza legitymacji, może on ubiegać się o wydanie duplikatu.
 2. Pisemną prośbę o wydanie duplikatu należy kierować do Kierownika UTW.
 3. Duplikat o którym mowa w pkt. 1 i 2 wydawany jest odpłatnie.

§ 19

 

 1. Dokumentację Samorządu Słuchaczy UTW prowadzi i przechowuje Sekretarz Rady Samorządu Słuchaczy.

§ 20

 

 1. Rokiem sprawozdawczym i rozliczeniowym jest rok akademicki.
 2. Rok akademicki trwa od 1 października do 30 września następnego roku.

 

§21

 

 1. Zmiany postanowień niniejszego regulaminu mogą być dokonywane na wniosek Rady Samorządu Słuchaczy UTW i Ogólnego Zebrania Słuchaczy UTW.
 2. Regulamin wchodzi w życie z dniem zatwierdzenia przez Dziekana WP.